Нашите Услуги

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗГОТВЯНЕ ТА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ


Строителен надзор от „СЪННИ БИ”ООД– помагаме ви да завършите своя проект навреме и в рамките на бюджета, като същевременно спазвате всички съответни наредби и стандарти за качество.

Независимо дали се занимавате със строителство на сгради, инфраструктура, промишлени съоръжения, вятърни електроцентрали или съоръжения за електроенергия, вашите проекти включват сложно координиране на различни изпълнители. Нашият независим строителен надзор може да ви помогне, като гарантира навременното завършване на вашия проект в рамките на бюджета и в съответствие със стандартите за качество.

Повече Информация

КОНСУЛТАНТ ПО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

Съставянето на технически паспорт се предшества задължително (нормативно регламентирано) от обследване за установяване на действителните технически характеристики на строежа.

 • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
 • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
 • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни;
 • описване на вида и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа;
 • съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;

Повече Информация

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Ние упражняваме инвеститорски контрол като представляваме нашите клиенти и работим изцяло в тяхна полза.Инвеститорският контрол, в зависимост от разбиранията на инвеститора, може да бъде включен на етап инвестиционно намерение, проектиране или на етап строителство.
Дейности, които изпълняваме в качеството си на инвеститорски контрол:

 • изготвяне на задания за предпроектно проучване и проектиране;
 • избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им, както и участие в приемането на готовия проект;
 • съдействие, окомплектоване и внасяне на документацията за издаване на строително разрешение, включително доклад за оценка на съотетствието на инвестиционния проект;
Повече Информация

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този смисъл е задължителна процедура преди издаване на разрешение за строеж.

Ние сме регистрирана фирма-консултант за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите.

 • Проверка на документите за собственост и законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП;
 • Проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • Проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и действащите стандарти към момента на изработване на проекта;
 • Проверка на пълнота и съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания;
Повече Информация

ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ

Тази дейност включва осигуряване на консултантски инженерно-технически средства за строителство, изпълнение на проекти, изграждане на стратегически съоръжения, инфраструктура и промишлени сгради.

 • Предварително проектиране. Това са детайлни изследователски работи, включващи анализ на пазара, формиране на специално проучване за този проект, както и топографски работи, проучване състоянието на земята за изграждане на сграда, проучване на съществуващия транспортен възел, наличието на редица стратегически важни инфраструктурни съоръжения.
 • Проектиране. На този етап се изготвя общ план на проекта, архитектурни чертежи, документиране на всички технически въпроси, защото инженерството е синоним на думата „инженеринг”. Също така на този етап се правят изчисления на финансовата страна на емисиите, изчисляването на разходите за изграждане и експлоатация на обекта, изчисляването на периода на възвръщаемост на проекта.
Повече Информация

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИНИ ИЗТОЧНИЦИ

Инвестиционен процес при изграждане на инсталации и съоръжения за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаични инсталации

Най-общо инвестиционният процес се осъществява според разпоредбите на устройствените закони и подзаконови нормативни актове и в частност Закона за устройство на територията (ЗУТ). В същия закон се уреждат отделните етапи на инвестиционния процес, свързани със строителните и монтажните дейности, както и участниците в процеса. Наред с това се прилагат процедурите, предвидени в специалните закони.

Повече Информация

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com