ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и последващото строителство.

Ние упражняваме инвеститорски контрол като представляваме нашите клиенти и работим изцяло в тяхна полза.Инвеститорският контрол, в зависимост от разбиранията на инвеститора, може да бъде включен на етап инвестиционно намерение, проектиране или на етап строителство.

Дейности, които изпълняваме в качеството си на инвеститорски контрол:

 • изготвяне на задания за предпроектно проучване и проектиране;
 • избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им, както и участие в приемането на готовия проект;
 • съдействие, окомплектоване и внасяне на документацията за издаване на строително разрешение, включително доклад за оценка на съотетствието на инвестиционния проект;
 • проверка и съдействие за оптимизиране на количествено-стойностната сметка;
 • организиране на процедурите и участие при избора на строител;
 • участие в избора на подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контрол на изпълнението на строително-монтажните работи;
 • удостоверяване на действително извършените работи след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта;
 • контрол на изпълнението на СМР - да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти;
 • контрол за спазването на действително извършените работи с договорените цени;
 • контрол за спазването на графика на изпълнение;
 • удостоверяване с подписа си в Акт образец 19 стойността и обема на извършените и приети СМР;
 • контрол на влагането на материали в обекта, отговарящи на съответните изисквания
 • съдействие за своевременното решаване на възникнали по време на строителството проблеми;
 • контрол на ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участие в комисии по съставяне на необходимите актове;
 • контрол на окомплектоването и предаването на екзекутивната документация;
 • организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на инвеститора и въвеждането му в експлоатация (при оторизиране от инвеститора);
Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com