ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този смисъл е задължителна процедура преди издаване на разрешение за строеж.

Ние сме регистрирана фирма-консултант за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите.

Какво извършваме:

  • проверка на документите за собственост и законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП;
  • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
  • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и действащите стандарти към момента на изработване на проекта;
  • проверка на пълнота и съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания;
  • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта относно: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството;
  • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
  • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта;
  • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
  • проверка на пълнота на проектната документация.
Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com