ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИНИ ИЗТОЧНИЦИ

Инвестиционен процес при изграждане на инсталации и съоръжения за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаични инсталации.

Най-общо инвестиционният процес се осъществява според разпоредбите на устройствените закони и подзаконови нормативни актове и в частност Закона за устройство на територията (ЗУТ). В същия закон се уреждат отделните етапи на инвестиционния процес, свързани със строителните и монтажните дейности, както и участниците в процеса. Наред с това се прилагат процедурите, предвидени в специалните закони.

Процедури, свързани с устройствените закони

1. Етапи в инвестиционния процес

 • Инвестиционно проектиране (ЗУТ);
 • Разрешения и лицензии (специални закони);
 • Строителство и монтаж (ЗУТ, специални закони);
 • Завършване на строителството (ЗУТ);
 • Разрешение за ползване (ЗУТ);
 • Производствен процес и експлоатация (специални закони)

Участници в инвестиционния процес

 • Възложител;
 • Строител;
 • Проектант;
 • Консултант;
 • Физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“;
 • Технически ръководител;
 • Доставчик на машини, съоръжения и технологично оборудване

(1) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот,или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят, или упълномощеното от него лице, осигурява всичко необходимо за започване на строителството – чл.161, ал.1 от ЗУТ .

(2) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност – чл.162, ал.1 от ЗУТ.

(3) Строител е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа – чл.163, ал.1 от ЗУТ.

(4) Доставчик е отговорен за качественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания - ал.165 от ЗУТ.

(5) Консултант, въз основа на писмен договор с възложителя:
a. Извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
b. Може да изпълнява пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация c. чл.166 и 167 от ЗУТ.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги в сферата на строителния надзор могат да са полезни за вашия проект.

Сертификати

Свържете се с нас.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Връзка с нас

Управителинж.Маргарит Петков Попов

ПлевенУл.”Гренадирска”№63 ет.3,ап.9

Телефон +359 888 22 85 36

Email sunnyb.ltd@gmail.com

Websitewww.sunnybltd.com